331-999-0071

საიტის წესები და პირობები

1. Ვადები

ამ ვებსაიტზე წვდომით თქვენ ეთანხმებით, რომ აკმაყოფილებთ ამ ვებსაიტის გამოყენების წესებსა და პირობებს, ყველა მოქმედ კანონს და რეგულაციას და ეთანხმებით, რომ პასუხისმგებელი ხართ ნებისმიერი მოქმედი ადგილობრივი კანონების დაცვაზე. თუ არ ეთანხმებით რომელიმე ამ პირობებს, გეკრძალებათ ამ საიტის გამოყენება ან წვდომა. ამ ვებსაიტზე განთავსებული მასალები დაცულია საავტორო უფლებებისა და სავაჭრო ნიშნების შესახებ მოქმედი კანონით.

2. გამოიყენეთ ლიცენზია

 1. ნებადართულია მასალების (ინფორმაციის ან პროგრამული უზრუნველყოფის) ერთი ასლის დროებით ჩამოტვირთვა Treadstone 71 LLC-ის ვებსაიტზე მხოლოდ პირადი, არაკომერციული, გარდამავალი სანახავად. ეს არის ლიცენზიის გაცემა და არა უფლების გადაცემა და ამ ლიცენზიით თქვენ არ შეგიძლიათ:
  1. შეცვლის ან კოპირება მასალები;
  2. გამოყენების მასალებს ნებისმიერი კომერციული მიზნით, ან საჯარო ჩვენება (კომერციული ან არაკომერციული);
  3. შპს Treadstone 71-ის ვებსაიტზე განთავსებული ნებისმიერი პროგრამული უზრუნველყოფის დეკომპილაციის ან შებრუნების ინჟინერიის მცდელობა;
  4. წაშალოს ნებისმიერი საავტორო ან სხვა საკუთრების notations მხრიდან მასალები; ან
  5. მასალების სხვა პირზე გადატანა ან მასალების ნებისმიერი სხვა სერვერზე "სარკე".
 2. ეს ლიცენზია ავტომატურად შეწყდება, თუ თქვენ დაარღვევთ რომელიმე ამ შეზღუდვას და შეიძლება ნებისმიერ დროს შეწყდეს შპს Treadstone 71-ის მიერ. ამ მასალების ნახვის შეწყვეტის ან ამ ლიცენზიის მოქმედების შეწყვეტისთანავე, თქვენ უნდა გაანადგუროთ თქვენს ხელთ არსებული გადმოწერილი მასალა, ელექტრონული ან ბეჭდური ფორმატით.

3. პასუხისმგებლობის უარყოფა

 1. შპს Treadstone 71-ის ვებსაიტზე მასალები მოწოდებულია „როგორც არის“. Treadstone 71 შპს არ იძლევა გარანტიას გამოხატულ ან ნაგულისხმევ გარანტიას და ამით უარს ამბობს და უარყოფს ყველა სხვა გარანტიას, მათ შორის, შეუზღუდავად, ნაგულისხმევი გარანტიები ან ვაჭრობის პირობები, კონკრეტული მიზნისთვის ვარგისიანობა, ან ინტელექტუალური საკუთრების შეულახავი ან უფლებების სხვა დარღვევა. გარდა ამისა, შპს Treadstone 71 არ იძლევა გარანტიას და არ აკეთებს რაიმე სახის წარმოდგენას მის ინტერნეტ ვებსაიტზე მასალების გამოყენების სიზუსტეზე, სავარაუდო შედეგებთან ან სანდოობასთან დაკავშირებით ან სხვაგვარად დაკავშირებული ამ მასალებთან ან ამ საიტთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საიტთან.

4. შეზღუდვები

შპს Treadstone 71– ს ან მის მომწოდებლებს არავითარ შემთხვევაში არ ეკისრებათ პასუხისმგებლობა ზიანის მიყენებისათვის (მათ შორის, შეუზღუდავად, ზიანის მიყენება მონაცემთა ან მოგების დაკარგვისთვის, ან ბიზნესის შეწყვეტის გამო), რომელიც წარმოიქმნება Treadstone 71 – ზე მასალების გამოყენებისა და გამოყენების შეუძლებლობის გამო. შპს-ს ინტერნეტ-გვერდი, მაშინაც კი, თუ შპს Treadstone 71 ან შპს Treadstone 71- ის უფლებამოსილ წარმომადგენელს ზეპირად ან წერილობით ეცნობება ამგვარი ზიანის შექმნის შესახებ. იმის გამო, რომ ზოგიერთი იურისდიქცია არ იძლევა ნაგულისხმევი გარანტიების შეზღუდვას, ან პასუხისმგებლობის შეზღუდვას შესაბამისი ან შემთხვევითი ზიანისთვის, ეს შეზღუდვები შეიძლება არ გავრცელდეს თქვენზე.

5. გადასინჯვები და ერატა

შპს Treadstone 71-ის ვებსაიტზე განთავსებული მასალები შეიძლება შეიცავდეს ტექნიკურ, ტიპოგრაფიულ ან ფოტოგრაფიულ შეცდომებს. Treadstone 71 LLC არ იძლევა გარანტიას, რომ მის ვებსაიტზე არსებული ნებისმიერი მასალა არის ზუსტი, სრული ან მიმდინარე. Treadstone 71 LLC-ს შეუძლია ნებისმიერ დროს შეიტანოს ცვლილებები მის ვებსაიტზე მოთავსებულ მასალებში გაფრთხილების გარეშე. შპს Treadstone 71 არ იღებს რაიმე ვალდებულებას მასალების განახლების შესახებ.

6. ბმულები

Treadstone 71 LLC-ს არ განუხილავს ყველა საიტი, რომელიც დაკავშირებულია მის ინტერნეტ ვებსაიტთან და არ არის პასუხისმგებელი რომელიმე ასეთი დაკავშირებული საიტის შინაარსზე. ნებისმიერი ბმულის ჩართვა არ გულისხმობს შპს Treadstone 71-ის მიერ საიტის მოწონებას. ნებისმიერი ასეთი დაკავშირებული ვებსაიტის გამოყენება მომხმარებლის პასუხისმგებლობაა.

7. საიტის გამოყენების წესების ცვლილებები

Treadstone 71 LLC-ს შეუძლია ნებისმიერ დროს გადახედოს თავისი ვებსაიტის გამოყენების წინამდებარე პირობებს გაფრთხილების გარეშე. ამ ვებსაიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით, რომ იყოთ ვალდებული ამ გამოყენების წესებისა და პირობების მაშინდელი ვერსიით.

8. მმართველი სამართალი

შპს Treadstone 71-ის ვებსაიტთან დაკავშირებული ნებისმიერი პრეტენზია რეგულირდება მასაჩუსეტსის შტატის კანონებით, კანონის კონფლიქტის დებულებების გათვალისწინების გარეშე.

ზოგადი წესები და პირობები გამოიყენება ვებ საიტის გამოყენებისთვის.

კონფიდენციალურობის წესები

თქვენი კონფიდენციალურობა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. შესაბამისად, ჩვენ შევიმუშავეთ ეს პოლიტიკა, რათა თქვენ გესმოდეთ, თუ როგორ ვაგროვებთ, ვიყენებთ, კომუნიკაციას ვაძლევთ პერსონალურ ინფორმაციას და ვიყენებთ. ქვემოთ მოცემულია ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.

 • წინ ან დროს შეგროვება პირადი ინფორმაცია, ჩვენ იდენტიფიცირება იმ მიზნებისათვის, რისთვისაც ინფორმაცია ხდება შეგროვდა.
 • ჩვენ შევაგროვებთ და გამოვიყენებთ პერსონალურ ინფორმაციას მხოლოდ ჩვენს მიერ განსაზღვრული მიზნების შესრულების მიზნით და სხვა თავსებადი მიზნებისთვის, თუ არ მივიღებთ დაინტერესებული პირის თანხმობას ან როგორც ამას კანონი მოითხოვს.
 • ჩვენ მხოლოდ შენარჩუნება პირადი ინფორმაცია, რადგან საჭირო შესრულების იმ მიზნებისათვის.
 • ჩვენ ვაგროვებთ პერსონალურ ინფორმაციას მიერ კანონიერი და სამართლიანი გზით და, საჭიროების შემთხვევაში, ცოდნის ან ადამიანის თანხმობის შეშფოთებულია.
 • პირადი მონაცემები უნდა იყოს შესაბამისი მიზნებისათვის, რისთვისაც იგი გამოიყენება, და, რამდენადაც საჭირო იმ მიზნით, უნდა იყოს ზუსტი, სრული და თანამედროვე.
 • ჩვენ დავიცავთ პერსონალურ ინფორმაციას გონივრული უსაფრთხოების გარანტიებით დაკარგვის ან ქურდობისგან, ასევე არაავტორიზებული წვდომის, გამჟღავნების, კოპირების, გამოყენების ან მოდიფიკაციისგან.
 • ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ხელმისაწვდომი კლიენტების შესახებ ინფორმაციას ჩვენი პოლიტიკისა და პრაქტიკის, რომელიც დაკავშირებულია მართვის პირადი ინფორმაცია.

ჩვენ მზად ვართ ჩატარების ჩვენი საქმიანობის შესაბამისად ამ პრინციპებს, რათა უზრუნველყოს, რომ კონფიდენციალურობის პირადი ინფორმაცია დაცულია და ინახება.

დაუკავშირდით Treastone 71-ს

დაუკავშირდით Treadstone 71-ს დღეს. შეიტყვეთ მეტი ჩვენი მიზანმიმართული მოწინააღმდეგის ანალიზის, შემეცნებითი ომის სწავლებისა და დაზვერვის Tradecraft შეთავაზებების შესახებ.

დაგვიკავშირდით დღეს!